Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Nasz Pupil - Włącz się do zabawy - wygraj gotówkę i pomóż potrzebującym zwierzakom!

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Nasz Pupil”
  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt dla użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą Nasz Pupil organizowany jest przez "Pro Media” Spółkę z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 9, Nr KRS 30307, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 PLN, nr NIP 754-033-52-45, zwaną dalej Organizatorem. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.
  Art. 2
  Celem plebiscytu jest przyznanie w drodze głosowania tytuły Najsympatyczniejszego pupila.
  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie
  W Plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego nto.pl posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora i Partnerów, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego nto.pl posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym nto.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 29.01.2016 od godziny 13:00 do 29.02.2016 r. do godziny 23:59 i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej
  Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego oraz dane kontaktowe do uczestników (dane do wiadomości organizatora)
  Zgłoszenia należy dokonać do dnia 22.02.2016 do godziny 23:59
  a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
  b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zgłoszenie zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.
  c. Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia
  2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 29.01.2016 do 29.02.2016 na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  Nowej Trybuny Opolskiej (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem prasa24.pl Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks przypisany kategorii a po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania,
  d. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
  e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań,
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
  h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
  i. dostawcą w/w usługi SMS Premiun o podwyższonej opłacie jest Gratka Technologie Sp. z o.o. a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej nto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 29.01.2016 do 29.02.2016 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.
  4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 29.01.2016 do 29.02.2016 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie nto.pl
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą / poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” lub „NIE” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio za lub przeciw,
  e. jedno kliknięcie to 3 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
  5. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej) lub największą liczbę głosów (w przypadku głosowania na jeden sposób).
  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu
  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w terminie 14 dni na łamach Nowej Trybuny Opolskiej oraz na stronie internetowej nto.pl

  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie
  1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają nagrody:
  Za zajęcie 1. miejsca 300 zł; za zajęcie 2. miejsca 200 zł; za zajęcie 3. miejsca 100 zł
  Ponadto zwycięzca może wskazać opolskie schronisko dla zwierząt na rzecz którego przekażemy karmę lub inne niezbędne rzeczy o wartości równej łącznej puli nagród tj. 600 zł

  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Fundatorów na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Fundatorów bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Art. 8
  Reklamacje
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie organizatora
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.
  Art. 10
  Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie